Συνεργάτες NAAGRCY

Ο ΟΑΕΔ ειναι επικεφαλής μιας ισχυρής ομάδας συνεργατών με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΟΑΕΔ

Η λειτουργία του Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή διαχείρισης:

 • των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων
 • των παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό επίδομα ανεργίας) και άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας (μητρότητας, οικογενειακό, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ)
 • των ενεργητικών πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ

  Αθανασία Θεοδωρίδου        Αθανασία Θεοδωρίδου_CV

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Νόμος 3966, ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Μαρία Νίκα  

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ειρήνη Κυριακίδη   Εκπαιδευτικός-Ερευνήτρια

ΒΙΒΒ

Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΒΙΒΒ) είναι αναγνωρισμένο ως το αρμόδιο κέντρο για την έρευνα και  ανάπτυξη της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Γερμανία. Το ΒΙΒΒ προωθεί καινοτομίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αναπτύσσει νέες και πρακτικά βιώσιμες λύσεις.

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, η ανάμειξη των ειδικών από τη Γερμανία (ΒΙΒΒ), μία χώρα με καθιερωμένο δυϊκό σύστημα ΕΕΚ, θα υποστηρίξει τη δημιουργία και επέκταση μηχανισμών εξασφάλισης ποιότητας. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν σύγχρονες διαδικασίες εκμάθησης βασισμένες στον επιχειρησιακό χώρο, μέτρα για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις στο πεδίο της ΕΕΚ, όπως και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι ειδικοί του ΒΙΒΒ θα συμβουλεύσουν τους Έλληνες και Κύπριους εταίρους σε αυτά τα θέματα και θα συντάξουν οδηγίες ανά θέμα για σημαντικές πλευρές της ΕΕΚ στην επιχείρηση.

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Isabelle Le Mouillour     Isabelle Le Mouillour_CV

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

  Krisina Hensen-Reifgens    Research Assistant

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποίησης μελετών και ερευνών, που αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας.

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Ασχολείται με τα ζητήματα της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις.

Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον, αποτελεί τον οργανισμό της ΓΣΕΒΕΕ που ασχολείται με τη δια βίου εκπαίδευση και συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ που σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης.

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Βασίλης Σιωμάδης                Βασίλης Σιωμάδης_CV

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Γεράσιμος Κάρουλας   Επιστημονικός Συνεργάτης

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Τι είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

To Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ιδρύθηκε το 1990, ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με στόχο να συμβάλλει στην επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος.

Οργανωτική διάρθρωση

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ έχει πανελλήνια διάρθρωση και αποτελείται από μια Κεντρική Δομή και 17 περιφερειακές στο σύνολο των γεωγραφικών διοικητικών περιφερειών της χώρας.

Οι Δράσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του, έχει αναπτύξει ποικίλες ολοκληρωμένες, πολυδιάστατες και διασυνδεδεμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό, κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Την έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση θεμάτων που ενδιαφέρουν τη ΓΣΕΕ, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις-μέλη της, εργαζόμενους και ανέργους.
 • Το σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Την ανάπτυξη συστήματος συνδικαλιστικής εκπαίδευσης-επιμόρφωσης.
 • Την παρατήρηση και επιστημονική ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων της εποχής μας.
 • Την ανάληψη διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Ήρα Παπαγεωργίου            Ήρα Παπαγεωργίου_CV

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

  

Θάλεια Γράβα   Project Coordinator

Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η σχετική συμφωνία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου του 1974 και από τότε η Κυβέρνηση ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του. Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας, «να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας», εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ, το Κέντρο Παραγωγικότητας επικεντρώθηκε σε τομείς και δράσεις που στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των πολιτών, των οργανισμών και επιχειρήσεων, των κοινωνικών εταίρων και του κράτους, για την όσο πιο ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή της χώρας μας στις συνθήκες παγκοσμοιοποίησης.
Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΚΕΠΑ επικεντρώνεται σε σημαντικές για το Κράτος και την Πολιτεία προτεραιότητες/δραστηριότητες ως ακολούθως:

 • Παροχή επιστημονικής και διοικητικής στήριξης στο Συμβούλιο Παραγωγικότητας
 • Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις
 • Διαχείριση της Νέας Σύγχρονης Μαθητείας
 • Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Διαχείριση έργων και σχεδίων που υλοποιούνται με κοινοτικά κονδύλια ή με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και Διεθνείς Δραστηριότητες
 • Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη
 • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Παροχή υπηρεσιών στήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Πάγιος στόχος του ΚΕΠA είναι η συνεχής βελτίωση, η εισαγωγή καινοτομιών και η προσφορά νέων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων βασισμένων στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στηρίζοντάς τις για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του εικοστού πρώτου αιώνα.

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανδρέας Πολυδώρου                 Ανδρέας Πολυδώρου_CV

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

Κατερίνα Κόκκινου   Λειτουργός Παραγωγικότητας

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Το Κυπριακό  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού δικαίου το οποίο λειτουργεί με ειδικό νόμο, είναι οικονομικά ανεξάρτητο, και χωρίς επιρροή από το κράτος. Το Επιμελητήριο χρηματοδοτείται από συνδρομές των μελών του και με έσοδα από τον αριθμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Είναι η ένωση των Κύπριων επιχειρηματιών, τα συμφέροντα και τις θέσεις των οποίων προωθεί με την υποβολή προς την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως επίσης μέσω της συμμετοχής της σε τριμερή όργανα και επιτροπές, όπου μεταφέρει και προωθεί τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το ΚΕΒΕ είναι η ομοσπονδία των 5 τοπικών Επιμελητηρίων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο και των μελών της που υπερβαίνουν τις 8.000 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 95% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας. Επιπλέον, πέραν των 140 Επαγγελματικών Συνδέσμων συμμετέχουν στο Επιμελητήριο, συμπεριλαμβανομένου του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών, του Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου και της Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών.

 

 

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Μόνικα Ανδρέου               Μόνικα Ανδρέου_CV

ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Παναγιώτης Παναγή    Λειτουργός στο Τμήμα Βιομηχανικών Σχέσεων