ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Μια πρωτοβουλία για εταιρείες και για μια βιώσιμη συνεργασία στο τομέα της Μαθητείας στην Ελλάδα & Κύπρο. Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και ο εκσυγχρονισμός της μαθητείας των Ελληνικών και Κυπριακών συστημάτων ΕΕΚ.

Εκσυγχρονισμός του θεσμού της μαθητείας

Η πρόταση για το έργο υποβλήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Erasmus+ με τίτλο «NATIONAL AUTHORITIES FOR APPRENTICESHIP COMPANIES AS SUSTAINABLE PARTNERS FOR APPRENTICESHIP IN GREECE AND CYPRUS», με εταίρους τον ΟΑΕΔ, το ΙΕΠ, το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και με Διακρατικούς Εταίρους την BIBB (Εθνικός Φορέας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Γερμανία) και το ΚΕΠΑ (Κυπριακό Κέντρο Παραγωγικότητας), σε συνεργασία με το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και το Κυπριακό Επιμελητήριο αντίστοιχων φορέων υπεύθυνων για τον θεσμό της Μαθητείας στην Κύπρο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης EACEA 13/2014 Erasmus+.

Η ανωτέρω πρόταση εγκρίθηκε στις 16.10.2014 από το Education, Audiovisual and Culture Executive Agency στο πλαίσιο του Erasmus+, με τίτλο «NATIONAL AUTHORITIES FOR APPRENTICESHIP: COMPANIES AS SUSTAINABLE PARTNERS FOR APPRENTICESHIP IN GREECE AND CYPRUS» και με κωδικό 557308-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA-APPREN.

Καθιέρωση Συνεργασίας

Ο πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό της Μαθητείας στο ελληνικό και κυπριακό σύστημα ΕΕΚ, με βάση διαπιστωμένες καλές πρακτικές στη Γερμανία, δηλαδή το «διϋκό σύστημα μάθησης», μέσω διακρατικής συνεργασίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας. Μεταξύ των στόχων του έργου είναι να παρέχει μεθοδολογικούς οδηγούς για τη μαθητεία (π.χ. ενδοεταιρικούς κανονισμούς Μαθητείας, κατάρτιση των εκπαιδευτών, μηχανισμούς Διασφάλισης Ποιότητας, διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης, κλπ) και να βοηθήσει, να παρακινήσει τις ελληνικές και κυπριακές εταιρείες να ενεργούν και να αναγνωριστούν ως χώροι μάθησης, καθώς και να συμβάλλει στην ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των ελληνικών και των κυπριακών επιχειρήσεων και σχολείων ΕΕΚ.

Η καινοτομία αυτού του έργου αφορά στην ανάπτυξη ρυθμιστικών εργαλείων για ενδοεταιρικά συστήματα Μαθητείας και στην παροχή κινήτρων προς ελληνικές και κυπριακές εταιρείες προκειμένου να ενεργούν ως χώροι μάθησης. Για να επιτευχθεί αυτό, ειδικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο θα προσδιορίσουν τους τομείς που παρέχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε αυτές τις χώρες και θα προβλέψουν την μελλοντική ζήτηση για τα επαγγέλματα / τομείς και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και με την καθοδήγηση και υποστήριξη από εμπειρογνώμονες του γερμανικού συστήματος ΕΕΚ θα σχεδιάσουμε σύγχρονες ενδοεταιρικές διαδικασίες μάθησης.