ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, αρχεία και παρουσιάσεις του έργου και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7.Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων του Έργου

ΠΕ7.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - (EXPLOITATION DEVELOPMENT)

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.Δημοσιότητα και Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου

ΠΕ6.1.ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ - (DISSEMINATION PLAN) --- ΠΕ6.2.ΛΟΓΟΤΥΠΟ & ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ - (LOGO & WEBSITE) --- ΠΕ6.3.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ & ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ - (NEWSLETTERS & DISSEMINATION MAILING LIST) --- ΠΕ6.4.ΦΥΛΛΑΔΙΑ & BANNERS - (LEAFLETS & BANNERS) --- ΠΕ6.7.ΑΡΘΡΑ - (ARTICLES) --- ΠΕ6.10.ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ - (DISSEMINATION REPORT)

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. Δημοσιότητα & Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου - ΠΕ6.5

ΠΕ 6.5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5.Εξωτερική Αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων και των Αποτελεσμάτων του Έργου

ΠΕ5.1.ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - (EXTERNAL EVALUATION PLAN) --- ΠΕ5.2.ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - (INTERIM EXTERNAL EVALUATION REPORT) --- ΠΕ5.2.ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - (FINAL EXTERNAL EVALUATION REPORT)

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.Πιλοτική Εφαρμογή των Διαδικασιών Ενδοεπιχειρησιακής Μαθητείας

ΠΕ4.1.ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - (SPECIFICATION REPORT) --- ΠΕ4.2.ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ - (SURVEY REPORT) --- ΠΕ4.3.ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - (TRAINING GUIDE & TRAINING MATERIAL) --- ΠΕ4.6.ΕΚΘΕΣΗ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - (ASSESSMENT-MONITORING METHODOLOGY) --- ΠΕ4.7.ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - (FINAL IMPLEMENTATION REPORT)

Κατεβάστε το αρχείο
Page 1 of 3
1
2
3