1 ο Θεματικό Εργαστήριο, 28 Σεπτεμβρίου 2015, Λευκωσία, Κύπρος

Το 1ο Θεματικό Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), στη Λευκωσία, Κύπρος, στις 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
1. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι κυρίως μικρές και πολύ μικρές, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν για να πεισθούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα μαθητείας;
2. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα που οφείλονται σε κακές υποδομές και ανεπαρκή εκπαίδευση/ παιδαγωγικές ικανότητες, σε επιχειρήσεις της Κύπρου; Τι γνώση μπορούμε να αποκομίσουμε από το γερμανικό μοντέλο;
3. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα των συμμετεχόντων στο σύστημα μαθητείας της Κύπρου;
4. Τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η ποιότητα / τα αποτελέσματα των μαθητευομένων / μαθητείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο; Τι γνώση μπορούμε να αποκομίσουμε από το γερμανικό μοντέλο;

Κατά τη διάρκεια του 1ου Θεματικού Εργαστηρίου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:
«Αποτύπωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων μαθητείας στην Ελλάδα», ΟΑΕΔ
«Χαρτογράφηση του συγκεκριμένου εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα», ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
«Ποιοτική Έρευνα: Μαθητεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις», ΙΝΕ ΓΣΕΕ
«Αποτύπωση του συγκεκριμένου εργασιακού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κύπρο», ΚΕΒΕ
«Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης μαθητείας στην Κύπρο, Νέα Σύγχρονη Μαθητεία», ΚΕΠΑ
«Καλές πρακτικές. Ο ρόλος των επιχειρήσεων ως παρόχους ΕΕΚ», BIBB