1η Συνάντηση Ομάδας Διαχείρισης Έργου, 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2015, Λευκωσία, Κύπρος

Η 1η Συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) στη Λευκωσία, Κύπρος, στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2015.

Η Συνάντηση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την Μαρία Μικελλίδου, εκ μέρους του ΚΕΠΑ, διοργανωτή της Συνάντησης, και την Στέλλα Καραβά, εκ μέρους του ΟΑΕΔ.
Στην έναρξη της Συνάντησης η Μαρία Μικελλίδου από το ΚΕΠΑ, γνωστοποίησε στην ομάδα ότι από το Σεπτέμβριο του 2015, η ευθύνη για τη Μαθητεία στην Κύπρο ανατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Το ΚΕΠΑ εξακολουθεί να συμμετέχει κατά τη φάση της μετάβασης στο νέο σύστημα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου θα συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου.
Η Συνάντηση ξεκίνησε με μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του Έργου, και συνεχίστηκε με την παρουσίαση των στόχων, των  δραστηριοτήτων και του προγραμματισμού για την προσεχή περίοδο.
Εκ μέρους του ΚΕΠΑ, ο Ανδρέας Πολυδώρου παρουσίασε τα αποτελέσματα της ομάδας εστιασμένης συζήτησης (Focus Group), που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Ακόμη, ο Ανδρέας Πολυδώρου παρουσίασε το Σύστημα Μαθητείας στην Κύπρο (Νέα Σύγχρονη Μαθητεία) και τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που αφορούσε σε ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από δύο οργανώσεις εργοδοτών, δύο Συνδικάτα εργαζομένων και εννέα επαγγελματικές ενώσεις. Τα αποτελέσματα ήταν σε συμφωνία με αυτά της ομάδας εστιασμένης συζήτησης. 
Εκ μέρους του ΚΕΒΕ, η Mόνικα Ανδρέου παρουσίασε το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Κύπρο.
Εκ μέρους του ΟΑΕΔ, η Άννα Κομποθέκρα παρουσίασε το λογότυπο του Έργου (ΠΕ6), και τις δραστηριότητες που αφορούν στο ΠΕ4, σχετικά με την επιλογή 2 τομέων και 2 επαγγελμάτων για την Πιλοτική Εφαρμογή των διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής μαθητείας.
Εκ μέρους της ΒΙΒΒ, η Kristina Hensen-Reifgens παρουσίασε το σχέδιο για την εκπόνηση των Οδηγών για την ανάπτυξη και την προσαρμογή των διαδικασιών ενδοεπιχειρησιακής Μαθητείας (ΠΕ3). Η παρουσίαση περιελάμβανε μία περιγραφή του πως τα προγράμματα μαθητείας είναι οργανωμένα και δομημένα στην Γερμανία, με τις επιχειρήσεις και τις Σχολές ΕΕΚ να εργάζονται παράλληλα και να συνενώνονται μέσω επιτροπών συντονισμού.
Εκ μέρους του ΙΕΠ, η Μαρία Νίκα έκανε μία παρουσίαση σχετικά με την Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου, στο πλαίσιο του ΠΕ5.
Εκ μέρους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Βασίλης Σιωμάδης παρουσίασε το Σχέδιο Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου (ΠΕ6) και τον Οδηγό Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας του Έργου (ΠΕ1).

Πρόσκληση, Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις της 1ης Συνάντησης Ομάδας Διαχείρισης Έργου

Κατεβάστε το αρχείο