ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ NAAGRCY

Το Έργο NAAGRCY αποτελεί μία διακρατική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ειδικότερα της Μαθητείας, μέσα από τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία, μια χώρα που διαθέτει πολύχρονη πείρα στο Δυϊκό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΤΟ ΕΡΓΟ NAAGRCY

Το Έργο εγκρίθηκε από το «Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)», με τίτλο «NATIONAL AUTHORITIES FOR APPRENTICESHIP: COMPANIES AS SUSTAINABLE PARTNERS FOR APPRENTICESHIP IN GREECE AND CYPRUS (NAAGRCY)» («ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»), με Κωδικό Έργου 557308-EPP-1-2014-1-EL-EPPKA3-APPREN.

Το Έργο ξεκίνησε την 01/10/2014 και ολοκληρώθηκε στις 28/02/2017.

Το Έργο NAAGRCY αποτελεί μία διακρατική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και ειδικότερα της Μαθητείας, μέσα από τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία, μια χώρα που διαθέτει πολύχρονη πείρα στο Δυϊκό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Το Έργο αποτελεί επιμέρους δράση ενός συνολικότερου Σχεδίου Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΟΑΕΔ για την αναβάθμιση της Μαθητείας (2012-2015), στο πλαίσιο του προγράμματος «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ».

Οι Εθνικοί Εταίροι του Έργου είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως επικεφαλής Εταίρος,  το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

Οι Διακρατικοί Εταίροι του Έργου είναι το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BIBB), το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ ), σε συνεργασία με το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NAAGRCY

Βασικός στόχος του Έργου ήταν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της Μαθητείας στην Ελλάδα και στην Κύπρο με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Μεταξύ άλλων, το Έργο επιδίωξε να αναπτύξει μία μεθοδολογία για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενδοεπιχειρησιακής Kατάρτισης/Μαθητείας, καθώς και να παροτρύνει τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις Μαθητείας.

Επίσης, το Έργο είχε ως στόχο να ενισχύσει τη σύνδεση της Μαθητείας με την αγορά εργασίας, αρχικά σε τομείς που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο του Έργου εφαρμόστηκε πιλοτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία σε δύο ειδικότητες στην Ελλάδα και δύο ακόμη στην Κύπρο.

Κεντρική επιδίωξη του Έργου ήταν να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικής Μαθητείας και να την αναδείξει σε αποτελεσματικό εργαλείο για την ομαλή μετάβαση των νέων από την ΕΕΚ στην αγορά εργασίας. Ως εκ τούτου, το Έργο επικεντρώθηκε στον ρόλο και στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ως χώρων μάθησης, όπου θα εκπαιδευτεί το μελλοντικό εργατικό δυναμικό τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ NAAGRCY

Το έργο NAAGRCY αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών για τη Μαθητεία. Επιπλέον, μέσω της διερεύνησης καλών πρακτικών, αναπτύχθηκε μεθοδολογία βελτίωσης της ικανότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η δε περαιτέρω ανάπτυξη καλών πρακτικών θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Το έργο θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Μαθητείας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής συγκεκριμένων οδηγιών και μεθοδολογίας σχετικά με την ανάπτυξη των κανονισμών κατάρτισης στις επιχειρήσεις (on-the-job training), τη συνεργασία επαγγελματικών σχολών και επιχειρήσεων, την εκπαίδευση των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών, τις προϋποθέσεις παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τις επιχειρήσεις, τις διαδικασίες εξετάσεων και πιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητευόμενων.

Σημαντικό παραδοτέο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου που απαιτείται, ώστε να αναδειχθούν οι επιχειρήσεις σε χώρους παροχής ποιοτικής Μαθητείας.

Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να διαμορφωθεί ένα δίκτυο Μαθητείας το οποίο θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ μαθητευόμενων και επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας.

Η επιτυχής πιλοτική εφαρμογή του έργου NAAGRCY (στην Ελλάδα, στις ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και των Μαγείρων· στην Κύπρο, στις ειδικότητες των Μηχανικών Αυτοκινήτων και της Κομμωτικής) ανέδειξε την αποτελεσματικότητα των κοινών ποιοτικών κριτηρίων που καθορίστηκαν με βάση καλές πρακτικές από το γερμανικό Δυϊκό Σύστημα ΕΕΚ.