ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, αρχεία και παρουσιάσεις του έργου και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Διαχείριση

ΠΕ1.1. Οδηγός για την Διαχείριση και τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Έργου

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Αποτύπωση & Αξιολόγηση των υφιστάμενων Συστημάτων Μαθητείας και Χαρτογράφηση του συγκεκριμένου Εργασιακού & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα & στην Κύπρο

ΠΕ2.1. Εκθέσεις Ελέγχου / ΠΕ2.2. Τελική Έκθεση Έρευνας

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Ανάπτυξη & Προσαρμογή των Διαδικασιών Ενδοεπιχειρησιακής Μαθητείας - Οδηγός "Κανονισμοί Κατάρτισης"

ΠΕ3.1. Οδηγός_Κανονισμοί Κατάρτισης

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Ανάπτυξη & Προσαρμογή των Διαδικασιών Ενδοεπιχειρησιακής Μαθητείας - Οδηγός "Ο Ρόλος του Προσωπικού στις Σχολές ΕΕΚ"

ΠΕ3.2. Οδηγός_Ο ρόλος του Προσωπικού στις Σχολές ΕΕΚ (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών)

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Ανάπτυξη & Προσαρμογή των Διαδικασιών Ενδοεπιχειρησιακής Μαθητείας - Οδηγός "Απαιτήσεις για τις Επιχειρήσεις ως Παρόχους ΕΕΚ"

ΠΕ3.3. Οδηγός_Απαιτήσεις για τις Επιχειρήσεις ως Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Κατεβάστε το αρχείο